Byggjestraum

Me har byggjestraumskåp til leige

Prisen er kr 75,- i leige pr. veke
I tillegg kjem kr 2100,- for oppsetjing og nedtaking.

Prisane gjeld dersom me kan kobla oss til eksisterande linje, dersom det må byggjase ny linje fram til byggjestraumskåpet vert dette avrekna etter medgått tid og materiell.

Dato for ynskt tilkobling lyt fyllast ut, men me tek forbehold om at me har ledig kapasitet til tilkobling på datoen.

Oppseiing av Byggjekasse
Byggjekassen må seiast opp via skjema nedanfor, minst ei veke før nedtaking.

Dato for ynskt fråkopling må fyllast ut, men me tek forbehold om at me har ledig kapasitet den datoen.

Bestilling av byggjekasse

Oppseiing av byggjekasse
Oppseiingskjemaet skal kun nyttast når kassen vert sagt opp !

Fyll ut felta nedanfor, eller bruk dette feltet for å beskriva kvar byggjestraumskåpet står