Tilknytingsvilkår

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v.

 

§ 1                   GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR

 

Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske anlegg som er næringsdrivende, offentlige organer, organisasjoner og alle andre enheter som ikke reguleres av LOV 2002-06-21 nr 34 Lov om forbrukekjøp.

 

Tilknytningsvilkårene regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av det elektriske anlegget som skal tilknyttes, eller er tilknyttet, distribusjonsnettet eller regionalnettet. Bruken av distribusjonsnettet eller regionalnettet til uttak av kraft reguleres av nettleieavtalen mellom nettselskapet og brukeren av det elektriske anlegget (d.v.s. nettkunden).

 

Tilknytning av et elektrisk anlegg til nettet vil i noen tilfeller berøre flere parter enn anleggseieren.  Dette kan være grunneiere eller andre rettighetshavere. Forholdet mellom nettselskapet og disse partene berøres også i tilknytningsvilkårene. Når forhold som vedrører andre enn nettselskapet og anleggseieren er tatt med i tilknytningsvilkårene er det fordi de reguleringene som vedrører disse partene følger av annen lovgivning, eller av rettspraksis. Selv om hjemmelen for disse reguleringene må søkes utenfor tilknytningsvilkårene, er reguleringene av praktiske årsaker kortfattet gjengitt i tilknytningsvilkårene slik at man skal få en mest mulig fullstendig sammenstilling av de rettregler som gjelder når en så sammensatt og mangesidig operasjon som tilknytning av et elektrisk anlegg til distribusjonsnettet skal skje.

 

Ansvarsforholdene mellom nettselskapet og nettkundene er regulert i nettleieavtalen. De samme reguleringer gjelder så langt de passer også for forhold som reguleres i tilknytningsvilkårene. Noen hovedprinsipper er gitt i § 8. For å få en bredere forståelse av ansvarsforholdet, henvises det til nettleieavtalen.

 

§ 2                   BESTILLING OG GODKJENNING AV TILKNYTNING

§ 2 – 1             Avtaleforholdet og inngåelse av tilknytningsavtale

 

Avtaleforholdet består av disse tilknytningsvilkår samt de forutsetninger som er lagt til grunn for tilknytningen. Dersom forutsetningene for tilknytning av en anlegg blir vesentlig endret, kan nettselskapet kreve å få dekket de kostnader knyttet til drift og vedlikehold som ikke dekkes av nettleien.

§ 2 – 2             Bestilling av tilknytning og tilknytning

 

Bestilling av tilknytning og tilknytning til distribusjonsnett eller regionalnett skal skje i henhold til nettselskapets regler og rutiner for dette.

 

 

 

§ 2 – 3             Bekreftelse av bestilling

 

Nettselskapet melder skriftlig tilbake til anleggseier, eller dennes representant, om bestillingen er godkjent med de innmeldte data, eller om det kreves ytterligere informasjon. Eventuell nekting av godkjennelse skal være saklig og grunngis skriftlig.

 

Sammen med nettselskapets tilbakemelding til anleggseier vedlegges et eksemplar av disse tilknytningsvilkår.

§ 2 – 4             Tilknytningsforutsetninger

 

Et elektrisk anlegg blir tilknyttet nettselskapets distribusjonsnett eller regionalnett i henhold til de forutsetningene som er angitt i nettselskapets skriftlige tilbakemelding til anleggseieren, jf. § 2-3, og med de rettigheter og plikter som følger av disse tilknytningsvilkår, samt de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

 

For dimensjonering av tilknytningen legges det til grunn et omforent energi- og effektbudsjett.

 

Forutsetningene for tilknytningen dokumenteres i et eget vedlegg til disse vilkår. Eventuelle rettigheter nettselskapet har ervervet over anleggseierens faste eiendom kan tinglyses på nettselskapets bekostning.  Vedlegget kan inneholde følgende informasjon:

 

-                     tilknytningspunktets utforming

-                     ansvar for drift og vedlikehold av stikkledning

-                     energi og effektbudsjett

-                     anleggets bruksformål

-                     plassering av målepunkt/overbelastningsvern

§ 2 - 5             Tilknytningsvilkårene gjelder for alle fremtidige eiere av det elektriske anlegget

 

Dersom et elektrisk anlegg skifter eier trer den nye eier inn i de samme rettigheter og plikter som sin forgjenger, herunder de rettigheter og plikter som følger av disse tilknytningsvilkårene.

§ 2 – 6             Drift og vedlikehold av elektriske anlegg

 

Anleggseier er ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sitt elektriske anlegg i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Oppstår det feil på anlegg skal anleggseier straks kontakte autorisert elentreprenør/nettselskap som foretar nødvendig utbedring/feilretting. Dersom anleggseier har ansatt personale med nødvendig godkjenning, kan disse foreta nødvendig utbedring/feilretting.

 

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)/Det lokale eltilsyn (DLE) har i samsvar med gjeldende lover og forskrifter til enhver tid rett til uhindret og kostnadsfri adgang til alle anleggseiers anlegg.

§ 2 – 7             Tolkning av tilknytningsavtalen

 

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i disse vilkår, skal, med mindre noe annet er sagt i disse vilkår eller fremgår av sammenhengen i disse vilkår, definisjonene i definisjonsliste vedlagt disse vilkår, legges til grunn.

§ 2 – 8             Personopplysninger og forretningshemmeligheter

 

Nettselskapet skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører anleggseier eller tilsatte i anleggseiers virksomhet til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

 

a)         med samtykke fra den opplysningen gjelder

b)         med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller

c)         som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det foreligger saklige grunner

 

Nettselskapet og anleggseier, samt deres ansatte og andre hjelpere, har likeledes plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de får vite om hverandres drifts- og forretningsforhold m.v.

 

§ 3                   FREMFØRING OG PLASSERING AV NETT

 

Det vises til § 1. I den utstrekning bestemmelsene i dette kapitlet berører forholdet til tredjemann (grunneiere, festere, eller andre rettighetshavere) er bestemmelsene tatt med for å gi en mest mulig fullstendig, men dog kortfattet, oversikt over det som blir resultatet når man anvender gjeldende rett.. De rettslige hjemlene for disse reguleringene som berører tredjemann fremgår av lover og rettspraksis.

§ 3 – 1             Erverv av rettigheter til grunn for ledningsfremføring

 

Nettselskapet erverver rettigheter til fremføring av, og adgang til, lavspennings distribusjonsnett. Det betales ikke vederlag for slike rettigheter, unntatt eventuelt for rett til plassering av nettstasjon.

 

Nettselskapet erverver rettigheter til fremføring av, og adgang til, høyspenningsnett over tredjemanns grunn ved avtale eller ekspropriasjon og skjønn.

 

Rettigheter til fremføring av, og adgang til, ledningsnett for tilknytning av anleggseiers eget anlegg over anleggseiers egen grunn ansees avgitt ved anleggseiers bestilling av tilknytningen.  

 

§ 3 – 2             Særskilt om adgang til ledningsnett for vedlikehold, fjerning av vegetasjon m.v.

 

Nettselskapet har rett til å vedlikeholde ledningsnett/stikkledning, herunder også fjerne all vegetasjon som kommer opp innenfor de sikkerhetsavstander som er forskriftsbestemt for de forskjellige ledningstyper/spenningsnivå.. Det samme gjelder andre som har rett til å benytte ledningstraseen. Vedlikehold og fjerning av vegetasjon skal skje til minst mulig ulempe for grunneier/fester, og nettselskapet plikter og foreta opprydding og utbedring av eventuelle terrengskader etter slikt arbeid.

 

§ 3 – 3             Hovedprinsipp ved fastlegging av nettrasé og plassering av nødvendig utstyr

 

Ved fremføring av distribusjonsnett skal grunneier/fester gis muligheter til å uttale seg om nettrasé og plassering av nødvendig utstyr. Når det er tatt hensyn til nettets funksjon og økonomi, skal nettselskapet for øvrig påse at plassering og utførelse av nettet medfører minst mulig ulempe for grunneier/fester. Dersom nettselskapet bruker nett/trasé til annet enn energioverføring, skal dette skje uten unødvendig ulempe for grunneier/fester og anleggseier.

§ 3 – 4             Fremføring av distribusjonsnett/stikkledning til anleggseiers eget bruk

 

Nettselskapet avgjør hvordan distribusjonsnett/stikkledning skal fremføres, herunder plassering, og hvilken art og dimensjon nettet/ledningen skal ha.

 

Grunneier/fester skal uten vederlag eller erstatning gi adgang til fremføring av nødvendig distribusjonsnett og/eller stikkledning for tilknytning av eget elektrisk anlegg, jf. § 3-1, tredje ledd. Når hensyn til nettets funksjon og økonomi er tatt, skal fremføringen skje med minst mulig ulempe for grunneier/fester. Nettselskapet påviser, så langt det er mulig, ledningstrasé, plassering av stolper og annet utstyr for grunneier/fester. Grunneieren har ikke krav på erstatning for skader og ulemper som stikkledningen senere kan medføre, unntatt ved utvist uaktsomhet fra nettselskapets side.

 

Nettselskapet har vederlagsfri rett til å benytte distribusjonsnett som er anlagt for å tilknytte en anleggseiers anlegg til å tilknytte andre anleggseiere, dersom dette er hensiktsmessig hensyntatt nettets funksjon og økonomi.

 

§ 3 – 5             Fremføring av distribusjonsnett /stikkledning til andre

 

Nettselskapet erverver rett ved avtale med berørte grunneiere, eller ved ekspropriasjon, til å fremføre luftledning eller jordkabel som distribusjonsnett eller stikkledning frem til et elektrisk anlegg. Fremføring skjer som regel uten vederlag til berørte grunneiere/fester, men disse skal gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasé og plassering av stolper og annet utstyr. Stikkledning og distribusjonsnett og arbeidet med dette skal, hensyn tatt til nettets funksjon og økonomi, medføre minst mulig ulempe for grunneier eller fester.

§ 3 – 6             Plassering av nettstasjoner

 

Ved tilknytning av større anlegg har nettselskapet rett til å kreve avstått rom i bygning eller tomt til nettstasjon(er). Plass som stilles til rådighet, skal på forhånd være godkjent av nettselskapet.

 

Skal nettstasjonen kun betjene anleggseierens anlegg betales normalt ikke vederlag for avstått rom eller tomt for nettstasjon til anleggseieren.

 

Nettselskapet kan føre ledninger ut fra nettstasjoner for tilknytning av andre elektriske anlegg. Dette skal, hensyntatt nettets funksjon og økonomi, skje med minst mulig ulempe for grunneier/fester. Eventuelt vederlag for plassering av nettstasjon som skal betjene flere anleggseires anlegg, fastsettes som et engangsbeløp. Vederlagets størrelse avtales mellom partene eller fastsettes ved rettslig skjønn.

§ 3 – 7             Adgang til distribusjonsnett og anlegg

 

Anleggseier skal gi nettselskapet, og andre som benytter ledningsnettet, uhindret adgang til eiendommen for vedlikehold og drift av nettet og tilknytningspunktet. Nettselskapet skal til enhver tid ha uhindret og kostnadsfri adgang til nettstasjoner, også når disse er plassert i anleggseiers bygg.

§ 3 – 8             Bruk av arbeidsmaskiner nær ledningsnett

 

Bruk av arbeidsredskaper nær, ved og under ledningsanlegg skal bare skje etter anvisning fra nettselskapet slik at ulykker og skader på personer, ledningsanlegg og annet materiell kan unngås. Ved bruk av anleggsredskaper nærmere høyspenningsanlegg enn 30 m, skal nettselskapet kontaktes så tidlig som mulig før arbeidet starter. Nettselskapet vil gi sikkerhetsrettledning og påvise minste sikre avstand til ledningsanlegg under arbeidet. Dersom sikringsarbeidet medfører urimelige merkostnader for nettselskapet kan nettselskapet kreve disse dekket av den som forestår arbeidet.

§ 3 – 9             Grunneiers/festers informasjonsplikt

 

Grunneier/fester har plikt til å underrette nettselskapet på forhånd når det skal foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget, sprengning, veibygging, felling av trær eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for nettselskapets nett. Underretning skal skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes. Dersom tiltakene medfører urimelige merkostnader for nettselskapet kan nettselskapet kreve disse dekket av den som forestår arbeidet.

§ 3 – 10           Skade på nettselskapets eiendom

 

Nettselskapet kan kreve erstatning for skade forvoldt på nettselskapets eiendom. Unnlatt varsling til nettselskapet i tilfeller som nevnt i § 3-8 og § 3-9, eller varsling så sent at nettselskapet ikke kan overholde rettledningsplikten, vil normalt ansees som erstatningsbetingende uaktsomhet.

§ 3 – 11           Flytting eller fjerning av ledninger/nett

 

Hvis det som følge av offentlige påbud, eller etter grunneiers behov er nødvendig, kan det foretas flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett. Tilsvarende kan bare unntaksvis foretas for høyspenningsnett. Nettselskapet utfører normalt arbeidet med flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett for rekvirentens regning.

 

Nettselskapet foretar flytting, forandring eller fjerning av høyspenningsanlegg på privat eiendom for rekvirentens regning, dersom ikke annen avtale er inngått.

 

Nettselskapet kan fjerne stikkledningen og den del av nettet som tjener til forsyning av et anlegg som har vært uten nettleiekunde i minst 3 år. Før slik fjerning finner sted, skal nettselskapet skriftlig varsle anleggseier. Hvis nettselskapet ikke mottar bekreftelse på opprettholdelse av tilknytning innen en måned, d.v.s. at det inngås ny nettleieavtale for anlegget, kan nettselskapet fjerne de aktuelle nettdeler. Fjerningen skjer for nettselskapets regning.

 

§ 4                   TILKNYTNING

§ 4 – 1             Tilknytningspunktet

 

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets nett og det elektriske anlegget som er tilknyttet, angir grensen for eiendomsforhold, samt ansvar for drift og vedlikehold.

 

Nettselskapet kan definere tilknytningspunktet som:

 

-           ved veggjennomføring fra transformatorrom/nettstasjon.

-           det punkt i distribusjonsnettet hvor stikkledning er tilknyttet nettet,

eller

-           tilkoblingsklemme på husvegg eller grunnmur for kabel eller luftnett

 

I det siste tilfelle blir stikkledning en del av nettselskapets distribusjonsnett.

 

Definisjonen av tilknytningspunktet og utførelsen av tilknytningen skal være i henhold til nettselskapets standard for området. Anlegget tilknyttes nettet på avtalt spenningsnivå. Tilknytningspunktet skal angis på skjema ”Melding om installasjonsarbeid” eller annet skjema/melding nettselskapet benytter for tilknytning.

 

Dersom stikkledning er en del av nettselskapets distribusjonsnett, avgjør nettselskapet hvordan stikkledningen fremføres, plasseres og hvilken art og dimensjon den skal ha. Fremføring av stikkledning utføres i henhold til bestemmelsene i § 3. Til hvert anlegg fører nettselskapet som regel bare frem en stikkledning. Det kan ikke senere kreves erstatning for ulemper som stikkledning kan medføre.

§ 4 – 2             Fysisk tilknytning

 

Tilknytningen skal skje så snart som praktisk mulig etter at anlegget er meldt ferdig, eller etter nærmere avtale. Ingen andre enn nettselskapet, eller dennes representant, har adgang til å knytte et anlegg til distribusjonsnettet. Urettmessig tilknytning av et anlegg medfører erstatningsansvar og kan medføre straffeansvar.

 

Tilknytning vil normalt ikke skje før anleggsbidrag er innbetalt, eller etter at anleggseier etter nærmer avtale har stillet betryggende sikkerhet, jf § 5, fjerde ledd.

 

Mislighold av plikten til å betale beregnet anleggsbidrag gir nettselskapet rett til å stenge et tilknyttet anlegg for uttak av elektrisk kraft inntil gjelden er gjort opp.

§ 4 – 3             Annen utførelse

 

Dersom anleggseier ønsker tilknytningen utført på annen måte enn nettselskapets standard for området, kan nettselskapet utføre arbeidet etter bestilling og kreve eventuelle merkostnader dekket av anleggseier. Etter avtale mellom anleggseier og nettselskapet kan arbeidet i tilknytningspunktet utføres av en tredje part som godkjennes av nettselskapet.

§ 4 – 4             Midlertidig tilknytning

 

Midlertidig tilknytning av et anlegg til nettselskapets nett utføres etter anleggseiers bestilling. Bestilling skjer på samme måte som for permanent tilknytning. Fremføring, montering, demontering og eventuelt vedlikehold av midlertidige lav/høyspennings distribusjonsnett betales av bestiller før arbeidet igangsettes. Ved midlertidig tilknytning kan nettselskapet og anleggseier inngå avtale om at arbeidet i tilknytningspunktet utføres av en tredje part som godkjennes av nettselskapet. Før spenningssetting skal nettselskapet besiktige og godkjenne utførelsen.

§ 4 – 5             Tilknytningsgebyr

 

Nettselskapet kan i samsvar med offentlige forskrifter fastsette at det ved nye tilknytninger eller ved oppdimensjonering av en eksisterende tilknytning betales et tilknytningsgebyr. Gebyret skal være generelt og pålegges alle nye tilknytninger i nettet. Gebyret kan differensieres etter overbelastningsvern (sikringsstørrelse).

§ 4 – 6             Endret systemspenning

 

Nettselskapet har rett til å endre systemspenning. I så tilfelle skal nettselskapet bekoste nødvendig omlegging av anlegget til anleggseier.  Dersom anleggseieren foretar annen oppgradering av sitt anlegg i forbindelse med arbeidet med omlegging for ny systemspenning, er kostnadene for slik oppgradering nettselskapet uvedkommende.

 

§ 5                   ANLEGGSBIDRAG

 

Anleggsbidrag beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, jf. § 17-5 i FOR 1999-03-11 nr 302, Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering m.v.

 

Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

 

Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget.

 

Anleggsbidraget kan kreves innbetalt før arbeidet påbegynnes. Ved eventuell avtale om betaling på et senere tidspunkt, kan garanti som sikkerhet for anleggsbidraget kreves.

 

Permanent nett/stikkledning som er bygget eller forsterket i forbindelse med tilknytning frem til tilknytningspunktet er normalt nettselskapets eiendom og nettselskapet har drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom nett/stikkledning er helt eller delvis finansiert ved anleggsbidrag.

 

§ 6                   MÅLEPUNKT FOR FORBRUKSMÅLING

 

Plassering av målepunkt avtales i forbindelse med bestilling av tilknytning. Normalt skal en anlegg ha ett (1) målepunkt som plasseres så nært tilknytningspunktet som mulig. Målepunktets plassering skal være godkjent av nettselskapet, og nettselskapet kan kreve at måleutstyret plasseres utendørs i låst skap og/eller være avlesbart utenfra.  Nettselskapet skal for øvrig til enhver tid ha uhindret og kostnadsfri adgang til måleutstyret.

 

Ved tilknytning monterer nettselskapet, eller nettselskapets representant, måleutstyr for avregning av nettleie og kraftkjøp. Nettselskapet fastsetter størrelse og type måleutstyr og eventuelle kontrollapparater, eier disse og foretar nødvendig vedlikehold og målerbytter.

 

Anleggseier kan ikke ta i bruk et anlegg før måleutstyret er montert, eller det er gjort annen avtale med nettselskapet. Dersom det er utført arbeid i målepunktet av anleggseiers representant og arbeidet ikke er i samsvar med nettselskapets krav, kan tilknytning utsettes til forholdet er ordnet.

 

§ 7                   FRAKOBLING OG TILKOBLING AV ANLEGGET

 

Frakobling og tilkobling kan bare utføres av nettselskapet, nettselskapets representant, eller Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) v/ Det lokale eltilsyn (DLE). Nettselskapet og DSB/DLE er ikke ansvarlig for skade eller tap ved fra- eller tilkoblinger som er hjemlet i denne avtale.

§ 7 – 1             Frakobling uten nærmere varsel

 

DSB/DLE foretar frakobling etter vedtak og uten nærmere varsel dersom:

 

-                     anlegget er farlig

-                     anlegget behøver øyeblikkelig utbedring

-                     bruk kan medføre skade eller ulemper for nettkunden, nettselskapet eller andre

 

DSB/DLE kan etter forskrifter fastsatt av Produkt og Elektrisitetstilsynet 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, koble ut et forskriftsstridig anlegg dersom pålegg om utbedring av mangler ved anlegget ikke er etterkommet til avtalt tid, eller dersom det ikke brukes godkjente apparater.

§ 7 – 2             Frakobling etter nærmere varsel

 

Nettselskapet kan foreta frakobling av elektriske anlegg etter nærmere varsel dersom frakoblingen er nødvendig av hensyn til ettersyn, vedlikehold eller utvidelse av nettselskapets eller andre nettkunders anlegger.

 

Nettselskapet skal, så langt det er mulig, varsle nettkunden direkte eller på annen egnet måte om frakoblingen. I den utstrekning det er mulig, skal frakoblingen legges til tider som er til minst ulempe for nettkunden.

 

Varsel om frakobling medfører ingen plikt for nettselskapet til å koble fra anlegget i hele eller deler av det varslede tidsrom.

 

§ 8                   ANSVARSFORHOLD

§ 8 – 1             Direkte skader og tap

 

Nettselskapet er ansvarlig for direkte skade og tap som tilknytning av den elektriske anlegg til distribusjonsnettet eller regionalnettet forårsaker. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Det vises for øvrig til § 1 og til ansvarsbestemmelsene i nettleieavtalen for næringskunder m.v.

 

Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå ved rettmessig inn - og utkobling. 

§ 8 – 2             Indirekte skader og tap

 

Nettselskapet er bare ansvarlig for indirekte skader og tap når skaden eller tapet er voldt ved grov uaktsomhet fra nettselskapets side. Det vises for øvrig til § 1 og til ansvarsbestemmelsene i nettleieavtalen for næringskunder m.v.

 

§ 8 – 3             Anleggseiers medvirkning

 

Dersom anleggseier eller dennes representant har medvirket til skaden eller tapet ved egen skyld, kan nettselskapets ansvar settes ned eller falle bort, jfr. skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 § 5-1.

§ 8 – 4             Personskade

 

Ansvar for personskade reguleres ikke av disse tilknytningsvilkårene.  Det vises til de alminnelige erstatningsrettslige regler.

 

§ 9                   ENDRING AV TILKNYTNINGSVILKÅR

§ 9 – 1             Endring av standard tilknytningsvilkår

 

Kunngjøring om endring i disse tilknytningsvilkårene blir gitt som direkte melding til anleggseier eller på annen egnet måte. Endring av standard tilknytningsvilkår vil ikke bli gjort gjeldende før bestemmende organ i nettselskapet har gjort endelig vedtak, og tidligst 14 dager etter at kunngjøring er foretatt.

§ 9 – 2             Endring av særskilt avtalte tilknytningsvilkår

 

Eventuelt særskilt avtalte tilknytningsvilkår kan partene endre fritt etter avtale.

 

§ 10                 TVISTER

 

Tvister i anledning tilknytningsvilkårene avgjøres av de ordinære domstolene, men mindre partene i den enkelte tvist er enige om at tvisten skal løses ved voldgift og inngår voldgiftsavtale.

 

Tvister i anledning § 5 om anleggsbidrag behandles av Norges vassdrags- og energidirektorat.

 

 

 

 

Definisjoner for nettleieavtale og tilknytningsvilkår for næringsdrivende kunder m.v.

 

 

 

           Anleggsadresse                      Adressen til det stedet der anlegg med målepunkt befinner seg.

Anleggsbidrag                        Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde.

Anleggsbruker                       Den juridiske enhet (selskap eller fysisk person) som bruker en eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet nettselskapets nett.

Anleggseier                            Den juridiske enhet (selskap eller fysisk person) som eier en eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet nettselskapets nett.

                                               Anleggseier og Anleggsbruker kan være samme juridiske enhet, eller forskjellige juridiske enheter.       

Distribusjonsnett                    Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22kV, med mindre annet er bestemt.

Eiendom                                 Enhver eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet eller skal tilknyttes nettselskapets nett. Som eiendom regnes også                                                              eksempelvis en boligblokk eller et rekkehus. Den juridiske organisering av eiendommen er uten betydning og en boligblokk kan                                                                eksempelvis betraktes som èn eiendom uavhengig av antall leiligheter i denne sammenheng.

Elektrisk anlegg                     Generell betegnelse på alle slags anlegg for produksjon, omforming, overføring, distribusjon og forbruk av elektrisk kraft. Nettkundens                                                     elektriske anlegg er den elektriske installasjonen som Anleggseieren eier og Anleggsbrukeren bruker.

Fordelingsanlegg/-nett           Høyspennings- eller lavspenningsnett som nettselskap bygger i henhold til offentlig områdekonsesjon.

Frakobling                             Frakobling omfatter frakobling av installasjon ved hjelp av et fysisk inngrep, bruk av verktøy og lignende og/eller utkobling av en                                                             installasjon ved hjelp av bryter, sikring eller annet betjeningsorgan.

Installasjonseier/bruker        Se Anleggseier og Anleggsbruker.

Kraftleverandør                    Virksomhet som omsetter elektrisk energi til sluttbruker og som har omsetningskonsesjon. Som sluttbruker regnes kjøper av elektrisk                                                        energi som ikke selger denne videre.

Målepunkt                          Det punktet i nettet måleren er plassert. Målepunktet er vanligvis det samme punktet som Tilknytningspunktet dersom                                                       ikke annet er særskilt avtalt. Hvert Målepunkt er gjerne definert ved et unikt Målepunkt ID.

                                             Nettjenester/Nettvirksomhet   Virksomhet/tjenester som ytes av nettselskap

Nettkunde                             Juridisk enhet som bruker et elektrisk anlegg som er tilknyttet et nettselskaps anlegg. Nettkundene i denne avtalen er alle                                                  andre enheter enn de som er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i forbrukerkjøpsloven.

Nettleie                                   Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse (tariffer) som nettselskapet fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg.

Nettleieavtale                      Med nettleieavtale menes det fullstendige avtaleverket mellom nettkunden og nettselskapet, herunder bl. a. nærværende                                                  avtale og gjeldende nettleietariffer.

Nettselskap                         Enhet som eier overføringsnett eller har ansvar for nettvirksomhet. Det kreves offentlige tillatelser (konsesjoner) for å drive                                                 nettvirksomhet.

Regionalnett                       Overføringsnett med nominell spenning mer enn 22kV, med mindre annet er bestemt.

Stenging                                 Et fysisk tiltak som foretas av nettselskapet, og som tar sikte på å hindre uttak av elektrisk kraft før stengegrunnen er fjernet.

Stikkledning                           En ledning, luftledning eller kabel, fra netteiers fordelingsanlegg til anleggseier/brukers anlegg. Stikkledninger er en del av nettet.

             Tariffer                                 Se Nettleie

             Tilknytningsgebyr                 Generelt gebyr ved tilknytning av nytt anlegg.

Tilknytningspunkt                Det punkt som markerer skillet mellom nettselskapet nett og nettkundens anlegg.

Tilkobling                               Tilkobling av en installasjon representerer motstykket til frakobling og omfatter også innkobling som motstykke til utkobling – se                                                              Frakobling.