Nettleigeavtale

­­­­­­­­­­­­­­­­NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V.

 

 

Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og  andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert av Lov om forbrukekjøp av 21.06.2002 nr 34.

 

 

§ 1          Partene i nettavtalen, avtaledokumenter, konsesjonsvilkår og forskrifter for nettvirksomheten

 

§ 1.1       Partene i nettavtalen

 

Nettavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.

 

Nettselskapet er det selskapet som eier det elektriske nettet som nettkundens anlegg er tilknyttet.

 

Nettkunden er den enhet eller juridiske person som bruker det elektriske anlegget som er tilknyttet nettet.

 

§ 1.2       Avtaledokumenter, konsesjonsvilkår og forskrifter for nettvirksomheten

 

Avtaleforholdet reguleres av:

 

1.                   De særskilte vilkår partene selv eventuelt har avtalt i ordrebekreftelsen,

2.                   Denne standard nettavtale,

3.                   Gjeldende tilknytningsvilkår,

4.                   Gjeldende tariffer for nettleie. Tariffer kan også omfatte ikke-økonomiske forhold.

 

Særskilt avtalte vilkår gjelder, i tilfelle motstrid, foran disse generelle, standard avtalevilkår.

 

I tillegg til ovennevnte gjelder de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og forskrifter for nettvirksomheten.

 

Bestemmelsene i avtaledokumentene skal tolkes og utfylles i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i konsesjonsvilkår og forskrifter vedrørende nettvirksomheten.

 

Tvingende bestemmelser i konsesjonsvilkår og forskrifter vedrørende nettvirksomheten, gjelder alltid, i tilfelle motstrid, foran avtalte bestemmelser i avtaledokumentene.

 

§ 2          INNGÅELSE AV NETTAVTALE, BETALING AV GJELD OG SIKKERHETSSTILLELSE SOM VILKÅR FOR Å INNGÅ NETTAVTALE OG Sikkerhetsstillelse ETTER AT AVTALE ER INNGÅTT

 

§ 2-1      Inngåelse av nettavtale mv

 

Nettavtale bestilles av den som skal ta et elektrisk anlegg i bruk. Etter mottatt bestilling som nettselskapet aksepterer sender nettselskapet en skriftlig bekreftelse på bestillingen (ordrebekreftelse) til den nye nettkunden. Nettavtale inngås ikke før eventuelle vilkår for å inngå nettavtale som nettselskapet stiller er oppfylt, jf. § 2-3. 

 

Gjeldende nettavtale og informasjon om gjeldende tariffer for nettleie er tilgjengelig på nettselskapets hjemmeside på internett. Ved avtaleinngåelse blir gjeldende nettavtale og tariffer tilsendt nettkunden dersom han ber om det

 

§ 2-2      Inngåelse av avtaler ved konkludent adferd (ta anlegget i bruk)

 

Dersom et elektrisk anlegg tas i bruk uten at brukeren har inngått nettavtale med nettselskapet i henhold til § 2-1 ovenfor, og det således skjer uttak av elektrisk kraft uten at skriftlig inngått nettavtale foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie slik de fremgår av denne avtalen og nettselskapets tariffer. Brukeren ansees likeledes å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår og pris for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt, jf. § 3-3 i energiloven av 29-06-1990 nr 50.

 

Når nettselskapet får kunnskap om at et anlegg er tatt i bruk etter leddet ovenfor plikter brukeren å betale for nettleie og uttatt kraft for den perioden vedkommende bruker har brukt anlegget. Dersom anlegget ikke er timemålt beregnes det beløp vedkommende skal betale for den tiden anlegget har vært i bruk ut fra sluttstanden nettselskapet har registrert for siste registrerte nettkunde på anlegget, og forbruket fordeles i henhold til nettselskapets JIP og avregnes etter de nettariffer og leveringspliktpriser for kraft som nettselskapet har hatt i etterberegningsperioden.

 

Brukere som har tatt anlegg i bruk som beskrevet i denne § 2-2 kan ikke påberope seg at nettselskapet har misligholdt varslingsplikter eller andre bestemmelser nettavtalen i tiden før nettselskapet fikk kunnskap om at anlegget var tatt i bruk. 

 

 

§ 2-3      Betaling av gjeld og sikkerhetsstillelse som vilkår for å inngå nettavtale.  Sikkerhetsstillelse i avtaleperioden.

               

Som vilkår for å inngå ny nettavtale kan nettselskapet kreve at ikke foreldet, uomtvistet gjeld inklusive renter og påløpne omkostninger fra tidligere nettavtaleforhold med den enhet eller juridiske person som ønsker ny nettavtale, blir gjort opp.

 

Nettselskapet kan kreve at bestilleren stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen som vilkår for å inngå nettavtale dersom det er fare for betalingsmislighold.

 

Nettselskapet kan likeledes under avtaleperioden kreve at nettkunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen dersom det er fare for betalingsmislighold.

 

Sikkerhetens størrelse skal dekke betalingsforpliktelsen fra et eventuelt betalingsmislighold inntreffer og frem til leveransen kan avbrytes og ytterligere gjeldsoppbygging stanses ved stenging i henhold til reglene i §§ 7-1 til 7-4.

 

Nettkunden plikter å opprettholde sikkerhetsstillelsen så lenge faren for betalingsmislighold er sannsynlig.

 

Dersom nettkunden krever det, må nettselskapet begrunne kravet om sikkerhetsstillelse skriftlig.

 

Dersom nettkunden i avtaleperioden unnlater å stille saklig begrunnet sikkerhet etter krav fra nettselskapet, kan nettselskapet stenge kundens anlegg i henhold til reglene i §§ 7-1 til 7-4.

 

§ 3          OPPLYSNINGER OM NETTKUNDEN MV

 

Ved inngåelse av nettavtale, og løpende under avtaleperioden, skal nettkunden gi, og på forespørsel dokumentere, alle opplysninger nettselskapet behøver for å kunne oppfylle nettavtalen med kunden og de plikter nettselskapet har overfor det offentlige.

 

Dette omfatter bl.a. alle opplysninger nettselskapet behøver for å kunne avregne og fakturere, og ved betalingsmislighold gjeldsforfølge nettkunden, for å kunne innkreve offentlige avgifter og lignende fra kunden, og ellers for å kunne oppfylle de offentligrettslige forskrifter eller pålegg som nettselskapet til enhver tid skal oppfylle.

 

Nettkunden plikter å holde all kontaktinformasjon og avtaleinformasjon a jour, slik at alle endringer straks meddeles nettselskapet på den måten, og på det formatet, nettselskapet til enhver tid bestemmer.

 

Nettselskapet fraskriver seg alt ansvar for skader og tap nettkunden måtte lide som følge av at nettkunden ikke får varsler fordi nettkunden ikke har meddelt nettselskapet riktig oppdatert kontaktinformasjon eller avtaleinformasjon.  

 

§ 4          NETTAVTALENS VIRKEOMRÅDE OG FORUTSETNINGER

 

§ 4-1      Virkeområde

 

Nettavtalen gjelder for kunder som bruker elektriske anlegg som er tilknyttet distribusjonsnettet eller regionalnettet.

 

Nettavtalen regulerer bruken av nettet til overføring av elektrisk kraft.

 

All annen bruk av nettet, herunder signaloverføring, kan kun skje etter skriftlig avtale med nettselskapet.

 

§ 4-2      Nettavtalens forutsetninger

 

§ 4-2.1   Tilknytningsvilkår mv.

 

Nettselskapet tilknytter alle elektriske anlegg til nettet i henhold til energiloven og forskrift til energiloven om tilknytningsplikt, samt i nettselskapets tilknytningsvilkår. Nettkunden skal likeledes overholde sine plikter i henhold til samme.

Tilknytningsvilkårene gjelder mellom nettselskapet og eieren av det tilknyttede elektriske anlegget fra og med det tidspunktet det elektriske anlegget første gang blir tilknyttet, og deretter så lenge det elektriske anlegget er tilknyttet nettselskapets nett.

Tilknytningsvilkårene gjelder både for eiere av elektriske anlegg som har anlegg tilknyttet nettet, og for de som er nettkunder og brukere av elektriske anlegg. Tilknytningsvilkårene er således en del av denne nettavtalen.

Tilknytningsvilkårene er tilgjengelige på nettselskapets internettsider, og vil bli tilsendt nettkunden dersom kunden ber om det ved inngåelsen av nettavtalen.

Plikter som eiere og brukere av elektriske anlegg har i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter gjelder likeledes som tilknytningsvilkår for nettkunder og anleggseiere i henhold til denne nettavtalen.

 

§ 4-2.2   Forstyrrelser på nettet

Nettkundens bruk av nettet må ikke være til skade for, eller virke forstyrrende, skadelig eller sjenerende for andre nettkunder eller for nettselskapets drift av nettet.

All bruk av nettet fra nettkundens side som fører til at det oppstår avvik fra kravene til leveringskvalitet i nettselskapets nett, jf. bl.a. forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, regnes som skadelig eller forstyrrende bruk av nettet.

Nettselskapet kan nedlegge forbud mot bruk av nettet som medfører slike forstyrrelser eller skader. Forstyrrende bruk av nettet er vesentlig kontraktsbrudd som kan føre til stenging av nettkundens anlegg, jf. §§ 7-1 til 7-4, eller § 8-1.

Nettkunden er ansvarlig for eventuelle økonomiske tap, herunder erstatningsansvar, slike forstyrrelser måtte påføre nettselskapet direkte eller som nettselskapet blir ansvarlig for overfor andre nettkunder, jf. § 12-9.

Nettkunden skal, uten ugrunnet opphold, varsle nettselskapet om hendelser i eget anlegg eller eget utstyr dersom hendelsene kan føre til at nettselskapet får problemer med å kunne oppfylle sine plikter i henhold til forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Som hendelse i eget anlegg regnes også at eget anlegget er strømløst eller at det er andre feil ved leveringskvaliteten. Unnlatt varsling kan medføre bortfall eller lemping av nettselskapets erstatningsansvar i henhold til §§ 12-1 og 12-2, jf § 12-7, og/eller erstatningsansvar for nettkunden i henhold til § 12-9.

 

§ 4-2.3   Bruk av elektrisk utstyr

Installasjon eller bruk av utstyr mv. som krever effektuttak ut over det som er innmeldt til nettselskapet tidligere, eller som kan medføre forstyrrelser i nettdriften på annen måte, skal forhåndsmeldes og godkjennes av nettselskapet før det kan tas i bruk.

Bruk uten forhåndsmelding og godkjenning kan medføre erstatningsansvar for nettkunden i henhold til § 12-9.

Nettselskapet kan nedlegge forbud mot installasjon og bruk av slikt utstyr inntil eventuelle nødvendige nettforsterkinger eller andre relevante tiltak i nettet er foretatt, jf. § 5 om anleggsbidrag i tilknytningsvilkårene.

 

§ 4-2.4   Øvrige forutsetninger

 

Dersom nettselskapet har frakoblet et anlegg, kan ingen andre enn nettselskapet eller nettselskapets representant tilkoble anlegget igjen, jfr. også §§ 7-3 og 8.

 

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i denne nettavtalen skal, med mindre noe annet er sagt i denne nettavtalen eller fremgår av sammenhengen, definisjonene i definisjonslisten vedlagt denne nettavtalen, legges til grunn.

 

§ 4-3      Begrensning i bruk av nettet

 

Nettselskapet kan midlertidig begrense uttaket eller koble fra anlegget til nettkunden dersom det er nødvendig av hensyn til ettersyn, vedlikehold og utvidelser av eget nett eller andre nettkunders anlegg, jf. § 8-2. Samme gjelder dersom tilstanden i kundens eget elektriske anlegg er slik at anlegget må kobles fra nettet, jf. § 8-1.

 

Dersom det planlagte arbeidet som skal utføres medfører frakopling eller begrensning i uttaket, bør dette så langt det er mulig, enten varsles direkte til nettkunden, eller på annen egnet måte, jf. § 8-2.

 

Dersom nettselskapet som følge av uforutsette hendinger eller offentlige pålegg ikke kan overføre, eller bare kan overføre kraft i begrenset utstrekning, bestemmer nettselskapet i samsvar med gjeldende lovverk eller offentlige vedtak hvordan tilgjengelig overføringskapasitet i slike tilfeller skal disponeres innenfor konsesjonsområdet. Jf. Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet av 7. mai 2002 nr 448, og Forskrift om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved kraftrasjonering av 17. desember 2001 nr1421.

 

Avbrudd, frakobling eller begrensning i kraftoverføringen som skjer i henhold til denne bestemmelsen er ikke kontraktsbrudd og medfører ikke erstatningsansvar for nettselskapet.

 

§ 5          MÅLING AV FORBRUK OG MÅLERAVLESNING

 

§ 5-1      Installasjon og drift av måleutstyr

 

Nettselskapet avgjør hvilket måleutstyr som skal brukes, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Dersom nettkunden installerer eget måleutstyr i tillegg til nettselskapets utstyr, skjer dette for egen regning.

 

Nettkundens måleutstyr må ikke plasseres slik at nettselskapets måleutstyr kan bli påvirket. Nettselskapet vil orientere om hvor kunden kan plassere eget måleutstyr.

 

Nettkunden plikter til enhver tid å gi nettselskapets uhindret adgang til måleutstyret. Ved målerstandkontroll har nettkunden ikke krav på forhåndsvarsling.

 

§ 5-2      Måleravlesning

 

Måleravlesning gjennomføres i samsvar med nettselskapets rutiner og gjeldende forskrifter, jf. siste ledd.

Dersom der er installert måleutstyr på nettkundens anlegg som må leses av på stedet, plikter nettkunden å lese av og innrapportere målerstandene til nettselskapet på den måte, til de tider og innenfor de frister som nettselskapet bestemmer.

 

Gjentatte unnlatelser av å innrapportere målerstand, eller unnlatelse av å gi nettselskapet adgang til måler for avlesning eller kontrollavlesning, slik at nettselskapet ikke kan oppfylle sine forskriftpålagte plikter med hensyn til innhenting av målerverdier, er vesentlig kontraktsbrudd, jf. §§ 7-1 og 7-2.

 

Måler skal likeledes avleses og målerstand innrapporteres til nettselskapet ved skifte av kraftleverandør, ved opphør av kraftleveranse, samt ved nettkundens avslutning av nettleieforholdet og oppsigelse av nettavtalen, jf. § 11-1.

 

Dersom nettkundens måleravlesning mangler, har nettselskapet rett til å fastsette nettkundens uttak skjønnsmessig og fakturere nettkunden i henhold til stipulert uttak. Når nettselskapet mottar en avlest målerstand for senere en avregningsperiode, korrigerer nettselskapet avregningen i henhold til avlest reelt uttak.

 

For øvrig skjer måling og avlesning av måler i henhold til §§ 3-3 og 3-5 i Forskrift om måling, avregning mv. av 11. mars 1999 nr 301.

 

 

§ 5-3      Kontroll av måleutstyr

 

Begge parter kan forlange nettselskapets måleutstyr kontrollert.

 

Som en del av kontrollen med måleutstyr foretar nettselskapet også rutinemessig kontroll for å fastslå om påståtte feil kan skyldes jordfeil, feilkoblinger m.m. Den rutinemessige kontroll omfatter ikke kontroll i kundens eget anlegg. Kunden er selv ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold av eget anlegg.

 

Forlanges ytterligere kontroll av utstyret, skjer dette av en nøytral instans som partene blir enig om på forhånd.

 

Den som forlanger måleutstyret kontrollert, skal dekke kostnadene ved kontrollen.

 

Dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som er tillatt i henhold til forskrift om krav til elektrisitetsmålere av 25. juli 2002 nr 972, skal nettselskapet bekoste kontrollen uansett hvem som har forlangt kontrollen.

 

Resultatet av målekontrollen skal gjøres tilgjengelig for nettkunden.

 

 

§ 5-4   Feil ved måleutstyr

 

Partene skal, dersom det konstateres feil ved måleutstyr, umiddelbart meddele dette til den annen part.

 

Dersom måleutstyret ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruket, eller hvis måleutstyret ikke har virket, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom forbruket ikke lar deg beregne nøyaktig på annen måte. Stipuleringen skjer skjønnsmessig. Ved skjønnet legges til grunn anleggets tidligere normale forbruk i en periode tilsvarende feilperioden, eller det gjøres en kontrollmåling av forbruket i en tilsvarende periode. Ved skjønnet skal det hensyntas om nettkunden kan sannsynliggjøre at forbruket i angjeldende feilperiode har vært lavere, eller om nettselskapet kan sannsynliggjøre at forbruket har vært høyere, enn tidligere normalforbruk.

 

Nettkunden blir etterregnet eller godskrevet for nettleie som svarer til differansen mellom det skjønnsmessige antatte forbruk og det feilmålte forbruk for den perioden målerfeilen kan ettervises.

Dersom nettkunden er blitt avregnet for elektrisk kraft etter feilaktig måling på samme måten som for nettleien, skal nettselskapet godskrive nettkunden direkte for faktisk ikke-levert kraft, eller kreve tilleggsbetalt direkte fra nettkunden for faktisk levert elektrisk kraft.

Nettselskapets rett og plikt til korrigeringsavregning vedrørende kraft ved feil ved målerutstyret gjelder uten hensyn til om nettkunden har hatt en annen (andre) kraftleverandør(er) i feilperioden. Kraftleverandørens ytelse er finansiell og påvirkes derfor ikke av målefeilen. Ved beregning av det beløp som nettselskapet skal godskrive kunden eller kreve tilleggsbetaling for, skal nettselskapets pris for nettap i feilperioden benyttes, med mindre kunden kan dokumentere at han har hatt avtale om en høyere eller lavere pris med sin(e) kraftleverandør(er) i feilperioden. Dersom kunden innen to uker etter at han har fått melding om feilen kan godtgjøre at han har hatt en høyere eller lavere kraftpris i feilperioden enn oppgitt tapspris, skal denne benyttes ved beregningen av godskrivingsbeløpet eller tilleggsbetalingsbeløpet.

 

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling for nettleie og elektrisk kraft ved feil ved målerutstyr skal skje for den tiden feilen kan ettervises, dog ikke ut over 3 år, jfr. LOV 18-05-1979 nr 18 Lov om foreldelse av fordringer, med mindre tilleggsfrist kan kreves etter samme lov. Slikt oppgjør skal normalt foretas snarest mulig etter at feilen er dokumentert og beregnet økonomisk.

 

 

§ 5-5      Merforbruk som følge av feil i nettkundens anlegg

 

Nettkunden svarer for feil og mangler i det anlegget nettkunden bruker.

 

Dersom en feil ved nettkundens anlegg gjør at måleutstyret på anlegget har registrert et forbruk som nettkunden ikke har kunnet nytte (merforbruk), må nettkunden også betale for dette merforbruket.

 

Det samme gjelder dersom det registrerte merforbruket er forårsaket av sammenvirkende feil i kundens og en annen kundes anlegg.

 

Ved samtidige feil i nettselskapets og nettkundens anlegg som har forårsaket at merforbruket i nettkundens anlegg har blitt større enn det ville blitt uten feilen i nettselskapets anlegg, skal nettkundes betaling for merforbruket reduseres skjønnsmessig i samsvar med nettfeilens faktiske innvirkning på det målte merforbruket i nettkundens anlegg.

 

Samtidige feil i nettselskapets og nettkundens anlegg, som ikke kan ha påvirket merforbruket i nettkundens anlegg, reduserer ikke nettkundens betalingsplikt for merforbruket.

 

§ 5-6      Varslingsplikt

 

Oppdager, eller har en av partene mistanke om feil ved målingen, dvs. mistanke om mer - eller mindreforbruk, plikter han uten ugrunnet opphold å varsle den andre part.

 

 

§ 6          AVREGNING, PRIS- OG BETALINGSVILKÅR

 

§ 6-1      Betalingsplikt, beregning og betaling av nettleie

 

Nettkunden har betalingsplikt for løpende nettjenester i henhold til nettselskapets til enhver tid gjeldende tariffer med tillegg av de til enhver tid gjeldende satser for offentlige avgifter og lignende som nettselskapet pålegges å oppkreve, og normalt etter faktisk målt forbruk i perioden.

Nettkunder som etter avgiftsmyndighetenes forskrifter er fritatt for avgifter, må i tvilstilfelle dokumentere overfor Nettselskapet at de har rett til avgiftsfritaket. Dersom Nettselskapet skulle bli etterregnet av avgiftsmyndighetene for avgifter som kunder feilaktig er blitt fritatt for, skal vedkommende kunde(r) refundere Nettselskapet det aktuelle avgiftsbeløpet.

 

De måleverdier som avleses av nettselskapets måleutstyr er grunnlag for beregning av nettleie og energiforbruk/energiflyt i målepunktet. Dersom målerverdier mangler kan nettselskapet fakturere etter stipulerte målerverdier. Korreksjon for avvik på grunn av stipulering, skjer ved første fakturering etter at nettselskapet har mottatt ny avlest målerstand.

 

Fakturering skjer i henhold til nettselskapets faktureringsrutiner, og faktura forfaller til betaling i henhold til nettselskapets bestemmelser i tariffhefte og det som angis på fakturaen, eller i henhold til det som er særskilt bestemt for det enkelte kundeforhold.

 

Forsinkelsesrente påløper i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1979 nr 100, og løper fra den oppgitte betalingsfristen på fakturaen.

 

 

§ 6-2      Endring i betalingsvilkår og nettariffer

 

Nettselskapet kan endre betalingsvilkårene med 14 dagers varsel. Endringer kunngjøres ved direkte melding til nettkundene eller på annen egnet måte. For enkeltkunder kan betalingsvilkåret endres med umiddelbar virkning dersom dette skjer i kredittsikringsøyemed under avtaleperioden, jf. § 2-3.

 

Nettselskapet skal informere nettkunden om eventuelle endringer i tariffene i løpet av året. Informasjonen skal gis i rimelig tid før nye tariffer trer i kraft.

 

§ 6-3      Avregningsfeil

 

Med avregningsfeil forstås alle slags feil som ikke reguleres av § 5-4.

Hver av partene skal dersom det oppdages avregningsfeil eller andre feil knyttet til måledata, umiddelbart meddele dette til den annen part.

 

Ved avregningsfeil som gjelder perioder hvor avregningen for nettleien alt er foretatt, skal nettselskapet godskrive nettkunden for nettleie, eller kreve tilleggsbetalt for nettleie, for alle typer avregningsfeil.

 

Nettkunden blir etterregnet eller godskrevet for nettleie som svarer til differansen mellom korrekt avregnet forbruk og det feilaktig avregnede forbruket for hele perioden feilavregningen har skjedd.             

Dersom nettkunden er blitt avregnet for elektrisk kraft feilaktig på samme måten som for nettleien, skal nettselskapet godskrive nettkunden direkte for faktisk ikke-levert kraft, eller kreve tilleggsbetalt direkte fra nettkunden for faktisk levert elektrisk kraft.

Nettselskapets rett og plikt til å korrigere avregningsfeil vedrørende elektrisk kraft gjelder uten hensyn til om nettkunden har hatt en annen (andre) kraftleverandør(er) i feilperioden. Ved beregning av det beløp som nettselskapet skal godskrive kunden, eller tilleggsbetales for, skal nettselskapets pris for nettap i feilperioden benyttes, med mindre kunden kan dokumentere at han har hatt avtale om en høyere eller lavere pris med sin(e) kraftleverandør(er) i feilperioden. Dersom kunden innen to uker etter at han har fått melding om feilen kan godtgjøre at han har hatt en høyere eller lavere kraftpris i feilperioden enn oppgitt tapspris, skal denne benyttes ved beregningen av godskrivingsbeløpet eller tilleggsbetalingsbeløpet.

 

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling for nettleie og elektrisk kraft ved avregningsfeil skal skje for den tiden feilen kan ettervises, dog ikke ut over 3 år, jfr. lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18, med mindre tilleggsfrist kan kreves etter loven. Slikt oppgjør skal normalt foretas snarest mulig etter at feilen er dokumentert og beregnet økonomisk.

 

 

§ 7          STENGING AV NETTKUNDENS ANLEGG

 

§ 7-1      Vilkår for stenging

 

Nettselskapet kan stenge nettkundens anlegg for uttak av elektrisk kraft ved vesentlig kontraktsbrudd fra nettkundens side. Som vesentlig kontraktsbrudd regnes bl.a. at nettkunden ikke betaler skyldig nettleie innen betalingsfristen, at nettkunden unnlater å stille sikkerhet for betalingsforpliktelsen når sikkerhetsstillelse kreves, jf. § 2-3, at nettkunden bruker nettet slik at det volder skade eller virker forstyrrende for andre nettkunder eller nettselskapets drift, jf. § 4-2.2, eller at nettkunden misligholder sin plikt til å avlese og sende inn måleresultater og unnlater å medvike til at nettselskapet får adgang til måler for avlesning osv., jf. § 5-2, annet ledd.

 

Dersom nettselskapet også leverer kraft til nettkunden, vil betalingsmislighold vedrørende kraftleveransen også utløse stenging.

 

Stenging av et anlegg fritar ikke nettkunden for betaling av nettariffens faste kostnader, leie av måler m.v. i den tid anlegget holdes stengt på grunn av kontraktsbruddet.

 

 

§ 7-2      Prosedyrer for stenging

 

Før stenging kan skje skal nettselskapet sende et skriftlig stengevarsel til kundens oppgitte kontaktadresse, jf. § 3.

 

Av stengevarsel i forbindelse med betalingsmislighold skal det fremgå:

 

-          at nettkunden kan unngå stenging ved betaling innen 14 dager

-          at nettkunden må betale kostnader som påløper ved åpning etter eventuell stenging

 

Av stengevarsel i forbindelse med mislighold av plikt til å stille sikkerhet skal det fremgå:

 

-          at nettkunden for å unngå stenging innen 7 dager må stille sikkerhet for betalingsforpliktelsen i henhold til det krav nettselskapet har fremsatt, jf. § 2-3.

-          at nettkunden må betale kostnader som påløper ved stenging og gjenåpning

 

 

Av stengevarsel i forbindelse med bruk nettet slik at det volder skade eller virker forstyrrende for andre nettkunder eller nettselskapets drift, jf. § 4-2.2 skal det fremgå:

 

-          at nettkunden for å unngå stenging innen 7 dager må avstå fra den bruken av nettet som volder skade eller virker forstyrrende for andre nettkunder eller nettselskapets drift,

jf. § 4-2.2

-          at nettkunden må betale kostnader som påløper ved stenging og gjenåpning

 

Av stengevarsel i forbindelse med gjentatt mislighold av avlesning og rapportering av måleverdier, samt unnlatt medvirkning til å gi nettselskapet tilgang til måler for avlesning skal framgå:

 

-          at nettkunden for å unngå stenging innen 7 dager må medvirke til at nettselskapet får tilgang til måleren for avlesning, jf. § 5-2

-          at nettkunden må betale kostnader som påløper ved stenging og gjenåpning

 

Av stengevarsel i forbindelse med andre vesentlig kontraktsbrudd skal det fremgå:

 

-          at nettkunden for å unngå stenging innen 7 dager må bringe det nærmere beskrevne kontraktsbruddet til opphør

-          at nettkunden må betale kostnader som påløper ved stenging og gjenåpning

 

§ 7-3      Gjenåpning av stengt anlegg og sikkerhetsstillelse for nettleie

 

Hvis nettselskapet har stengt et anlegg, kan ingen andre enn nettselskapet eller selskapets representant tilkoble anlegget igjen, jf. § 4-2.4, første ledd.

 

Et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av betalingsmislighold, vil ikke gjenåpnes før all gjeld til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning, er betalt. Ved sannsynlighet for fortsatt betalingsmislighold kan nettselskapet som vilkår for gjenåpning i tillegg kreve at nettkunden stiller sikkerhet for fremtidig rettidig betaling.

 

Et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av andre kontraktsbrudd vil ikke bli gjenåpnet før vedkommende kontraktsbrudd er rettet ved oppfyllelse av vedkommende kontraktsbestemmelse.

 

§ 7-4      Erstatningsansvar ved rettmessig stengning

 

Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader eller tap av ethvert slag som kan oppstå hos en nettkunde eller nettkundens kunder som følge av en rettmessig stenging.

 

 

§ 8          FRAKOBLING OG TILKOBLING AV ANLEGGET

 

Frakobling og tilkobling kan bare utføres av nettselskapet eller dettes representant. Nettselskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap ved fra- eller tilkoblinger som er hjemlet i denne avtale.

 

§ 8-1      Frakobling uten forhåndsvarsel

 

Nettselskapet og Det lokale eltilsyn (DLE) kan foreta frakobling uten forhåndsvarsel dersom:

 

-          nettkundens elektriske anlegg ansees farlig

-          nettkundens elektriske anlegg behøver øyeblikkelig utbedring

-          fortsatt bruk av nettkundens elektriske anlegg kan medføre alvorlig skade eller ulemper for nettkunden, nettselskapet eller andre.

 

Etter at nettselskapet har foretatt frakobling som nevnt ovenfor skal nettselskapet varsle nettkunden snarest, og orientere nettkunden nærmere om hvilke forhold som begrunner frakoblingen og at det som vilkår for gjeninnkobling kreves ferdigmelding fra autorisert elektroentreprenør som viser at angjeldende forhold ved kundens anlegg er brakt i forskriftsmessig stand.

 

Nettselskapet er ikke ansvarlig for tap som nettkunden eller nettkundens kunder lider som følge av frakobling av elektriske anlegg etter denne bestemmelsen.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)/ Det lokale eltilsyn (DLE) kan med hjemmel i forskrift fastsatt av Produkt og Elektrisitetstilsynet den 6. november 1998 nr. 1060, gjøre vedtak om og koble ut et forskriftsstridig anlegg dersom pålegg om utbedring av mangler ved installasjonen ikke er etterkommet til fastsatt tid, eller dersom det ikke brukes godkjente apparater.

 

 

§ 8-2      Frakobling etter forhåndsvarsel

 

Nettselskapet kan foreta frakobling etter forhåndsvarsel dersom frakoblingen er nødvendig av hensyn til ettersyn, vedlikehold eller utvidelse av nettselskapets eller andre nettkunders elektriske anlegg.

 

Nettselskapet skal, så langt det er mulig, varsle nettkunden direkte eller på annen egnet måte om frakoblingen. I den utstrekning det er mulig, skal frakoblingen søkes lagt til tider som er til minst ulempe for nettkunden.

 

Varsel om frakobling medfører ingen plikt for nettselskapet til å koble fra anlegget i hele eller deler av det varslede tidsrom. Nettkunden skal anse nettet som strømførende i hele det varslede tidsrommet.

 

 

§ 9          INKASSO

 

Ved mislighold av betalingsplikt iverksettes inkasso i samsvar med inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26, før eventuell rettslig pågang.

 

 

§ 10        NETTKUNDENS KONKURS

 

Ved konkursåpning hos nettkunden skal konkursboet, uten ugrunnet opphold, ta stilling til og umiddelbart varsle nettselskapet om konkursboet benytter den lovbestemte retten boet har til å tre inn i konkursdebitors nettavtale med nettselskapet, jf. § 7-3, 1. ledd, siste punktum i dekningsloven av 8. juni 1984.

 

Mottar ikke nettselskapet slikt varsel om inntreden i nettavtalen fra konkursboet, varsles bostyreren om at nettselskapet umiddelbart vil frakoble det elektriske anlegget fra nettet som et kundeløst anlegg.

 

Konkursboet kan, alternativt til å tre inn i konkursdebitors nettavtale, tegne ny nettavtale.  Så vel panthavere i konkursboet som konkursboet selv kan kreve å inngå ny nettavtale med nettselskapet. Disse kan i likhet med andre nye nettkunder motsette seg et krav fra nettselskapet om dekning av konkursdebitors gjeld som vilkår for inngåelse av nettavtale. Tilsvarende gjelder også i den grad nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt.

Målerstanden per konkursåpningstidspunktet er sluttstanden ved beregningen av det dividendekravet nettselskapet skal melde i konkursboet. Nettleie etter konkursåpningen, både dersom konkursboet har trådt inn i nettavtalen, og dersom boet har tegnet ny nettavtale, skal betales fullt ut av konkursboet, jf. dekningsloven § 7-4, siste ledd. Det samme gjelder for elektrisk kraft dersom konkursboet har nettselskapet som kraftleverandør.

 

Det kan kreves sikkerhet for rettidig betaling fra panthaver/konkursbo i henhold til bestemmelsene i § 2-3, jf. dekningsloven § 7-5.

 

 

§ 11        OPPSIGELSE AV NETTAVTALE

 

§ 11-1    Oppsigelse

 

Dersom nettkunden nedlegger eller flytter virksomheten, eller blir avskåret fra å benytte nettet, skal nettkunden si opp nettavtalen med 14 dagers varsel. I forbindelse med oppsigelse plikter nettkunden å underrette nettselskapet om adkomstmuligheter for avlesning av måler samt for eventuell frakobling av anlegget.

 

 

Ved manglende oppsigelse av nettavtalen er nettkunden ansvarlig for nettleien inntil nettselskapet får avlest måleren eller har inngått ny nettavtale med en annen nettkunde.  Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, gjelder tilsvarende for kraftleveringen.

 

§ 11-2    Avregning ved oppsigelse

 

Nettkunden blir avregnet frem til utløpet av oppsigelsesfristen, eller, dersom nettkunden har forsømt å si opp nettavtalen, jf. § 11-1, annet ledd, til måleravlesning foreligger.

 

 

§ 12        ANSVARSFORHOLD

 

§ 12-1    Nettselskapets erstatningsansvar for direkte skader og tap

 

Nettselskapet er ansvarlig for direkte skader og tap på nettkundens eller anleggseierens elektriske anlegg og/eller elektriske apparater og utstyr, når skaden eller tapet er lidt som følge av feil eller mangler ved nettytelsen og feilen eller mangelen ved nettytelsen skyldes nettselskapets uaktsomhet.

 

§ 12-2    Indirekte skader og tap (følgeskader)

 

Nettselskapet er ikke ansvarlig for indirekte skader og tap som påføres anleggseier eller nettkunde med mindre skadene og tapene er forvoldt ved grov uaktsomhet fra nettselskapets side.

 

Som indirekte skade og tap (følgeskader) regnes:

 

-          tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)

-          tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt

-          tap som anleggseiers eller nettkundes kunder har lidt

-          tap som følge av skade på annet enn anleggseiers eller nettkundes elektriske anlegg, apparater eller annet enn gjenstander som har nær og direkte sammenheng med anlegget eller apparatenes forutsatte bruk

-          tap som følge av skader på bygninger mv.

 

§ 12-3    Leveringskvalitet

 

Dersom ikke annet er særskilt avtalt mellom partene skal leveransen tilfredsstille kravene i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet av 30. november 2004 nr 1557.

 

§ 12-4    Reklamasjon

 

Nettkunden taper sin rett til å gjøre skade og tap som skyldes feil eller mangler ved leveransen gjeldende dersom ikke nettkunden innen rimelig tid etter at han oppdaget, eller burde ha oppdaget skaden eller tapet, reklamerer overfor nettselskapet.

 

§ 12-5    Avhjelp

 

Nettselskapet har rett og plikt til å avhjelpe mangler ved leveringskvaliteten uten kostnad for nettkunden innen rimelig tid etter at nettkunden har varslet nettselskapet. Slik utbedring avskjærer ikke kundens eventuelle rett til erstatning for lidt skade og tap etter §§ 12-1 og 12-2.

 

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom manglene ved leveringskvaliteten skyldes nettkundens eget forhold, jf. §§ 4-2.1 eller 4-2.2. Dersom mangler ved leveringskvaliteten skyldes nettkundens eget forhold må nettkunden enten betale anleggsbidrag for nødvendig nettforsterking, jf. § 5 i tilknytningsvilkårene, eller avstå fra slik bruk av nettet som har ført til manglene ved leveringskvaliteten.

 

§ 12-6    Prisavslag

 

Nettkunden har rett til å kreve prisavslag for mangelfull ytelse, dersom mangelen ikke avhjelpes etter bestemmelsen i § 12-5, første ledd. Prisavslag kan komme i tillegg til eventuell erstatning.

 

Dersom den mangelfulle ytelsen skyldes forhold som nevnt i bestemmelsen i § 12-5, annet ledd, har nettkunden ikke krav på prisavslag for mangelfull ytelse eller erstatning for lidt tap.

 

§ 12-7    Nettkundens medvirkning og tapsbegrensningsplikt

 

Dersom nettkunden har medvirket til skaden, mangelen eller tapet ved egen skyld, kan nettselskapets ansvar settes ned eller falle bort, jf. § 5-1 i skadeserstatningsloven av 13. juni 1969.

 

Nettkunde som er avhengig av bedre leveringskvalitet enn det nettselskapet er forpliktet til i henhold til leveringskvalitetsforskriften, eller nettkunde som bruker elektriske anlegg i lokaler eller lignende hvor det ikke jevnlig er personer tilstede, plikter selv å ha eller iverksette egnede sikkerhetstiltak og/eller varslingssystemer som kan avverge skader og tap ved hendelser i nettselskapets nett. 

 

Unnlater nettkunden å ha egne egnede sikkerhetstiltak eller relevante varslingssystemer, kan eventuell erstatning i henhold til §§ 12-1 og 12-2 nedsettes, eller bortfalle helt, tilsvarende det beløp hvormed et egnet sikkerhetstiltak eller et relevant varslingssystem ville redusert omfanget av skaden eller tapet.

 

Nettselskapet er under ingen omstendigheter ansvarlig for skader og tap i henhold til §§ 12-1 og 12-2 dersom nettkunden ikke har sikret apparater og utstyr med vern eller andre tiltak for de påkjenninger som apparatene eller utstyret må påregnes å kunne bli utsatt for, jf. for eksempel krav i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg av 6. november 1998 nr 1060 og NEK 400. 

 

Samme gjelder for skader på elektriske apparater og utstyr som ikke tåler de påkjenninger som apparatene og utstyret må påregnes å kunne bli utsatt for i henhold til det som er godkjent leveringskvalitet i henhold til leveringskvalitetsforskriften.

 

Samme gjelder likeledes for skader på elektriske apparater og utstyr som brukes i et miljø eller under klimatiske forhold de ikke er beregnet for i henhold til spesifikasjonene for apparatene eller utstyret.

 

§ 12-8    Personskade

 

Ansvar for personskade reguleres ikke av denne nettavtale. Det vises til de alminnelige erstatningsregler.

 

§ 12-9    Nettkundens erstatningsansvar

 

Nettkunden er i henhold til alminnelige erstatningsregler ansvarlig for det tap hans bruk av nettet eller hans anlegg som er tilknyttet nettet påfører nettselskapet eller nettselskapets øvrige kunder, jf. § 4-2.2 og 4-2.3.

 

Dersom nettselskapet blir erstatningsansvarlig overfor nettkunder for skader og tap som følge av manglende leveringskvalitet, og manglene ved leveringskvaliteten skyldes at en nettkunde har forårsaket forstyrrelser på nettet i strid med forutsetningene for nettavtalen, jf. § 4-2.2, har nettselskapet krav på refusjon av utbetalte erstatningsbeløp fra den nettkunden som har forårsaket de erstatningsutløsende forstyrrelsene på nettet.

 

Nettkunder som unnlater å varsle nettselskapet om hendelser i egne anlegg eller utstyr i henhold til § 2-2 i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, som medfører at nettselskapet må iverksette tiltak overfor andre kunder, er erstatningsansvarlig for nettselskapets kostnader med tiltakene.

 

 

§ 13        TAUSHETSPLIKT

 

Nettselskapet skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører nettkunden til utenforstående, unntatt når utlevering av slike opplysninger skjer:

 

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder

b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller

c) som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det foreligger saklige grunner.

 

Nettselskapet skal likeledes bevare taushet om alle forhold selskapet blir kjent med av teknisk eller økonomisk art som vedrører nettkunden og hans virksomhet.

 

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at nettselskapet etter forespørsel kan informere tredjemann om at et anlegg vil bli eller er uten strøm, dersom dette kan medføre skade, økonomisk tap eller ulempe for tredjemann.

 

 

§ 14        ENDRINGER I NETTAVTALEN

 

Eventuelle endringer av innholdet i denne nettavtale vil bli kunngjort med 14 dagers varsel som direkte melding til nettkunden eller på annen egnet måte.

 

 

§ 15        TVISTER

 

Ved uenighet mellom partene om tariffer og andre overføringsvilkår er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontrollmyndighet og bemyndiget til å gi pålegg innen visse rammer fastsatt i lov og forskrifter.

 

Tvister i anledning nettavtalen for øvrig bringes inn for domstolene, dersom ikke partene i det enkelte tilfelle er enige om å løse tvisten ved voldgift og inngår avtale om dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisjoner for nettavtale og tilknytningsvilkår for næringsdrivende kunder m.v.

 

 

Anleggsadresse               Adressen til det stedet der anlegg med målepunkt befinner seg.

 

Anleggsbidrag                                  Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde.

 

Anleggsbruker                                 Den juridiske enhet (selskap eller fysisk person) som bruker en eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet nettselskapets nett.

 

Anleggseier                                       Den juridiske enhet (selskap eller fysisk person) som eier en eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet nettselskapets nett.

 

Anleggseier og Anleggsbruker kan være samme juridiske enhet, eller forskjellige juridiske enheter.               

 

Distribusjonsnett            Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22kV, med mindre annet er bestemt.

 

Eiendom                                             Enhver eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet eller skal tilknyttes nettselskapets nett. Som eiendom regnes også eksempelvis en boligblokk eller et rekkehus. Den juridiske organisering av eiendommen er uten betydning og en boligblokk kan eksempelvis betraktes som èn eiendom uavhengig av antall leiligheter i denne sammenheng.

 

Elektrisk anlegg               Generell betegnelse på alle slags anlegg for produksjon, omforming, overføring, distribusjon og forbruk av elektrisk kraft. Nettkundens elektriske anlegg er den elektriske installasjonen som Anleggseieren eier og Anleggsbrukeren bruker.

 

Fordelingsanlegg/-nett  Høyspennings- eller lavspenningsnett som nettselskap bygger i henhold til offentlig områdekonsesjon.

 

Frakobling                                         Frakobling omfatter frakobling av installasjon ved hjelp av et fysisk inngrep, bruk av verktøy og lignende og/eller utkobling av en installasjon ved hjelp av bryter, sikring eller annet betjeningsorgan.

 

Installasjonseier/

bruker                                 Se Anleggseier og Anleggsbruker.

 

Kraftleverandør               Virksomhet som omsetter elektrisk energi til sluttbruker og som har omsetningskonsesjon. Som sluttbruker regnes kjøper av elektrisk energi som ikke selger denne videre.

 

Målepunkt/

Målepunkt ID                                  Det punktet i nettet måleren er plassert. Målepunktet er vanligvis det samme punktet som Tilknytningspunktet dersom ikke annet er særskilt avtalt. Hvert Målepunkt er gjerne definert ved et unikt Målepunkt ID.

 

 

Nettjenester/

Nettvirksomhet                Virksomhet/tjenester som ytes av nettselskap

 

Nettkunde                                         Juridisk enhet som bruker et elektrisk anlegg som er tilknyttet et nettselskaps anlegg. Nettkundene i denne avtalen er alle andre enheter enn de som er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i forbrukerkjøpsloven.

 

Nettleie                                               Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse (tariffer) som nettselskapet fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg.

 

Nettavtale                                          Med nettavtale menes det fullstendige avtaleverket mellom nettkunden og nettselskapet, herunder bl. a. nærværende avtale og gjeldende nettleietariffer.

 

Nettselskap                                       Enhet som eier overføringsnett eller har ansvar for nettvirksomhet. Det kreves offentlige tillatelser (konsesjoner) for å drive nettvirksomhet.

 

Regionalnett                                      Overføringsnett med nominell spenning mer enn 22kV, med mindre annet er bestemt.

 

Stenging                                             Et fysisk tiltak som foretas av nettselskapet, og som tar sikte på å hindre uttak av elektrisk kraft før stengegrunnen er fjernet.

 

Stikkledning                                     En ledning, luftledning eller kabel, fra netteiers fordelingsanlegg til anleggseier/brukers anlegg. Stikkledninger er en del av nettet.

 

Tariffer                               Se Nettleie

 

Tilknytningsgebyr          Generelt gebyr ved tilknytning av nytt anlegg.

 

Tilknytningspunkt         Det punkt som markerer skillet mellom nettselskapet nett og nettkundens anlegg.

 

Tilkobling                                          Tilkobling av en installasjon representerer motstykket til frakobling og omfatter også innkobling som motstykke til utkobling – se Frakobling.